In Memoriam Toše Fan Forum


Join the forum, it's quick and easy

In Memoriam Toše Fan Forum
In Memoriam Toše Fan Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Latest topics
» >>Ovdje / Here<<
Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! Empty17/10/2015, 2:31 pm by rebeka

» Poznati izvode pesme Tošeta Proeskog za pomoć Slavici
Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! Empty19/3/2013, 12:02 am by plavooka

» Pomozimo Rašku Milenkoviću!
Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! Empty17/11/2011, 1:06 am by Anna:-)

» PRODAJOM DO HUMANOSTI
Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! Empty3/10/2011, 12:11 am by toniSK

» Daruj krv, daruj život!
Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! Empty1/10/2011, 1:45 am by Maki<3

» Javni natječaj: Pisanje priče o Toši
Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! Empty1/7/2011, 3:26 pm by Tony

» Koncert za Ines
Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! Empty10/2/2011, 3:14 pm by Marjan

» Kutak za pitanja neregistriranih korisnika
Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! Empty5/2/2011, 2:41 pm by Monija

» Zaklade
Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! Empty21/12/2010, 11:22 pm by Monija

Login

Zaboravih zaporku

Statistics
Registriranih korisnika/ca: 3034.
Najnoviji/a registrirani/a korisnik/ca: malla222.

Ukupno postova: 116513. in 4491 subjects
rujan 2021
ponutosričetpetsubned
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Calendar Calendar


Pomozimo malom Jovanu Kolovskom!

2 posters

Go down

Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! Empty Pomozimo malom Jovanu Kolovskom!

Postaj by Monija 5/11/2009, 8:15 pm

ДР­ЖА­ВА­ТА И ЛЕ­КА­РИ­ТЕ КРЕ­НАА РА­ЦЕ ОД ДЕ­ВЕТ­ГО­ДИШ­НО ДЕ­ТЕ ВО КО­МА - ни рекоа пуштете го да умре Да му помогнеме на Јован Коловски

ЖИРО-СМЕТКИ НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ДОНИРА ПОМОШ ЗА МАЛИОТ ЈОВАН КОЛОВСКИ - Димитрија Коловски, улица Едвард Кардељ број 485 Струга, Стопанска банка - Денарска сметка 200001366009767 и Девизна сметка-200001877047186.

ТЕЛЕФОНИ НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ДОНИРА: Само од Космофон: 075-143-401; Само од ВИП: 077-143-402; Т-мобајл: 070-143-102


Ни­кој не знае од што точ­но бо­ле­ду­ва де­вет­го­диш­ни­от Јо­ван Ко­лов­ски од Стру­га, кој ве­ќе ед­на го­ди­на е во ко­ма, а по­ло­ви­на го­ди­на не­го­ви­те
ро­ди­те­ли го чу­ва­ат и со­се­ма са­ми без ни­ка­ков ле­кар­ски над­зор, го не­гу­ва­ат во нив­ни­от дом во на­сел­ба­та Мис­ле­ше­во

Иа­ко се­мејс­тво­то Ко­лов­ски е здравс­тве­но оси­гу­ра­но, не са­мо што са­ми ги ку­пу­ва­ат ле­ко­ви­те и си­те дру­ги по­ма­га­ла за не­га на па­ци­ент во ко­ма, ту­ку го пла­ќа­ат и фи­зи­о­те­ра­пев­тот кој ре­дов­но до­а­ѓа за да го одр­жу­ва то­ну­сот на мус­ку­ла­ту­ра­та на це­ло­то те­ло на ма­ли­от Јо­ван

Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! 10F4151CFE8DB946881C829F5B8B0A91

БРОЕВИ НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ДОНИРА ЗА МАЛИОТ ЈОВАН КОЛОВСКИ - Само од Космофон: 075-143-401; Само од ВИП: 077-143-402


(ТЕКСТОТ Е ОБЈАВЕН НА 20 ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА) До­мот на се­мејс­тво­то Ко­лов­ски во Стру­га е прет­во­рен во бол­ни­ца. Мир­ја­на и Ди­мит­ри­ја Ко­лов­ски са­ми се гри­жат за нив­ни­от де­вет­го­ди­шен син Јо­ван кој пред ед­на го­ди­на пад­нал во ко­ма. Ле­ка­ри­те не зна­ат од што точ­но бо­ле­ду­ва де­те­то и што ја пре­ди­зи­ка­ло ко­ма­тоз­на­та сос­тој­ба.. Ка­ко без­на­де­жен
слу­чај, от­ка­ко си­те ме­дицн­ски ин­сти­ту­ции диг­на­ле ра­ка од не­го и ни­кој не са­кал да го при­ми би­деј­ќи твр­де­ле де­ка му не­ма спас,,де­те­то е пуш­те­но до­ма без ни­как­ва ле­кар­ска гри­жа.

Ле­кар до­а­ѓа са­мо на по­вик. Се­га за ма­ли­от Јо­ван са­ми­те во нив­ни­от дом во струш­ка­та на­сел­ба Мис­ле­ше­во се гри­жат не­го­ви­те ро­ди­те­ли иа­ко не­ма­ат ни­как­ва вр­ска со ме­ди­ци­на­та.

"Не зне­ме што точ­но пра­ви­ме. Не­ко­гаш де­те­то ре­а­ги­ра мо­же­би се бу­ди од ко­ма, а ние со ле­карс­тва­та мож­но е да го вра­ќа­ме пов­тор­но во ко­ма", во очај ни ре­коа Мир­ја­на и Ди­мит­ри­ја ко­га не пре­че­каа во нив­ни­от дом во Стру­га. Са­ми му ја да­ва­ат про­пи­ша­на­та те­ра­пи­ја, му ста­ва­ат кис­ло­род, се спра­ву­ва­ат со си­те кри­зи на де­те­то кои нај­чес­то за­вр­шу­ва­ат со до­за ја­ки се­да­ти­ви. Нас­про­ти ле­ка­ри­те кои твр­де­ле де­ка не­ма на­деж за де­те­то и ве­ќе од по­до­ам­на ја прд­ви­ду­ва­ат не­го­ва­та смрт, би­деј­ќи пад­на­ло во ре­док вид на ко­ма, Мир­ја­на и Ди­мит­ри­ја се оп­ти­мис­ти и ве­ру­ва­ат де­ка за нив­ни­от Јо­ван има на­деж. Но во Ма­ке­до­ни­ја не­ма ко­ма цен­тар и спе­ци­ја­лис­ти за вак­ви сос­тој­би, па тој мо­ра да се ле­ку­ва во стран­ство, а Фон­дот за здрав­ство по­ве­ќе не им да­ва па­ри. "Од Дет­ска­та кли­ни­ка ни го пуш­ти­ја до­ма. Ед­на док­тор­ка то­гаш ни ре­че
ва­ша­та гри­жа не му доз­во­лу­ва да ум­ре. Пуш­те­те го да ис­пуш­ти ду­ша до­ма", се при­се­ту­ва Мир­ја­на на теш­ки­те и не­зи­вес­ни де­но­ви по­ми­на­ти во Дет­ска­та кли­ни­ка во Скоп­је
Оча­јот и по­тиш­те­нос­та се чи­та­ше на ли­ца­та на Мир­ја­на и Ди­мит­ри­ја
ко­га не пре­че­каа во нив­ни­от дом во на­сел­ба­та Мис­ли­ше­во во Стру­га. Јов­че е смес­тен во по­себ­на со­ба во бол­нич­ки кре­вет. Вед­наш спро­ти не­го бе­ше от­во­ре­на вра­та­та од не­го­ва­та дет­ска со­ба на ко­ја $ се ра­ду­вал са­мо две не­де­ли. Иг­рач­ки­те беа не­доп­ре­ни. На кре­ве­тот му сто­е­ше ма­ло­то хар­мо­ни­че, и син­ти­сај­зе­рот со ми­кор­фон, на кои тој сви­рел до­де­ка бил здра­во де­те. Јов­че спи­е­ше. Не за­мо­ли­ја пред да вле­зе­ме да
ста­ви­ме ма­ски и да ја де­зин­фи­ци­ра­ме об­ле­ка­та. Кај не­го, ве­лат, мо­ра да се вле­гу­ва стро­го кон­тро­ли­ра­но, по­ра­ди тоа што е под­ло­жен и на нај­ма­ла ин­фек­ци­ја. Мас­ки­те и средс­тва­та за де­зин­фек­ци­ја са­ми ги ку­пу­ва­ат. Иа­ко здравс­тве­но се оси­гу­ра­ни, са­ми ги ку­пу­ва­ат си­те ле­ко­ви и се дру­го што е пот­реб­но за не­га на де­те­то. Пла­ќа­ат и за фи­зи­о­тер­певт кој мо­ра ре­дов­но му пра­ви веж­би да го ма­си­ра де­те­то за да се
одр­жи то­ну­сот на мус­ку­ла­ту­ра­та. Про­да­ле ре­чи­си се са­мо да го спа­сат си­нот, а дел од па­ри­те обез­бе­ду­ва­ат и од до­на­ции од ху­ма­ни­те лу­ѓе.
И двај­ца­та се ед­ног­лас­ни де­ка за вак­ва­та без­на­деж­на сос­тој­ба на Јо­ван нај­мно­гу е ви­нов­на док­тор­ка од Дет­ска­та кли­ни­ка ко­ја не ус­пе­а­ла нав­ре­ме да пос­та­ви пра­ва диј­гно­за на де­те­то и да му да­де со­од­вет­на те­ра­пи­ја. Тие не мо­жат да го при­фа­тат и тоа што др­жав­ни­те ис­ти­ту­ции не да­ва­атпа­ри Јо­ван пов­тор­но да се ле­ку­ва во стран­ство и да се смес­ти во со­од­ве­тен ко­ма цен­тар ка­де што ќе му се пру­жа со­од­вет­на
ме­ди­цин­ска не­га.
Аго­ни­ја­та на се­мејс­тво­то Ко­лов­ски за­поч­на­ла на 13 ок­том­ври ла­ни ко­га де­те­то не­на­деј­но до­би­ло ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра и гр­че­ви по што ка­ко итен слу­чај од струш­ка­та бол­ни­ца би­ло ис­пра­те­но на Дет­ска­та кли­ни­ка во Скоп­је. Та­му на Јо­ван му би­ла пос­та­ве­на ди­јаг­но­за ме­нин­гит, иа­ко ре­зул­та­ти­те не по­ка­жа­ле при­су­ство на бак­те­ри­ја за овој тип на бо­лест. Так­ва бак­те­ри­ја би­ла изо­ли­ра­на кај па­ци­ен­тка­та со ко­ја Јо­ван бил во ис­та со­ба. "Ко­га во бол­ни­ца­та доз­наа де­ка ќе дој­де ин­спек­ци­ја тие ги раз­де­ли­ја де­ца­та", ве­ли Мир­ја­на. По не­кол­ку де­на сос­тој­ба­та на ма­ли­от Јо­ван се по­доб­ри­ла, но са­мо што по­мис­ли­ле де­ка заз­дра­ву­ва, сос­тој­ба­та наг­ло му се вло­ши­ла.

"Поч­на да ја зав­ле­ку­ва но­га­та, одед­наш ос­ла­бе 4 ки­лог­ра­ми. Гу­бе­ше
фун­кци­ја по фун­кци­ја. Се­кој­днев­но не ше­таа од дет­ско­то до ин­тен­зив­но­то од­де­ле­ние. Јов­че пад­на во дла­бо­ка ко­ма На­ед­наш му ја сме­ни­ја ди­јаг­но­за­та. Од ви­ру­сен во ту­бер­ко­ло­зен ме­нин­гит. Му да­ваа сил­ни ле­кар­ства. По три де­на се ут­вр­ди де­ка и оваа ди­јаг­но­за не е точ­на Ле­ка­ри­те ве­леа зе­ми си го де­те­то ќе ви ум­ре. Ко­га ги пра­шу­вав од што, тие не зна­е­ја да ми ка­жат", рас­ка­жу­ва мај­ка­та Мир­ја­на ко­ја што по­тен­ци­ра­де­ка единс­тве­на мо­рал­на по­дрш­ка во тие теш­ки мо­мен­ти до­би­ва­ла од док­тор­ка­та Со­фи­ја­но­ва и ди­рек­то­рот на бол­ни­ца­та Ацо Кос­тов­ски.
Ко­га ви­де­ле де­ка му не­ма спас на де­те­то, на нив­но ба­ра­ње со ле­кар­ска прид­руж­ба Јов­че го од­не­ле во Љуб­ља­на. По се­ри­ја­та ис­пи­ту­ва­ња би­ло ут­вр­де­но де­ка не­му во Скоп­је му би­ла да­ва­на пог­реш­на те­ра­пи­ја што про­во­ци­ра­ла но­ви гр­че­ви. От­поч­на­ле со но­ва те­ра­пи­ја. Јов­че бил др­жен во веш­тач­ка ко­ма. "Ни­ту та­му не ја кон­ста­ти­раа ди­јаг­но­за­та. Се по­сом­не­ваа во 'пор­фи­ри­ја', не­ко­ја рет­ка бо­лест", ве­ли Ди­мит­ри­ја.

По три ме­се­ци, ко­га сос­тој­ба­та на де­те­то поч­на­ла да се по­доб­ру­ва би­деј­ќи Фон­дот не са­кал по­ве­ќе да ги пла­ќа тро­шо­ци­те за ле­ку­ва­ње,
ро­ди­те­ли­те со де­те­то се вра­ти­ле по­во­тр­но во Скоп­је и би­ле смес­те­ни на ин­тен­зив­но­то од­де­ле­ние на Дет­ска­та кли­ни­ка би­деј­ќи де­те­то тре­ба­ло да ја доп­ри­ма те­ра­пи­ја­та . "По два ме­се­ца ни ре­коа де­ка тре­ба да ја на­пуш­ти­ле кли­ни­ка­та би­деј­ќи тре­ба да поч­не­ме со фи­зи­кал­на те­ра­пи­ја", рас­ка­жу­ва со воз­диш­ка Мир­ја­на.

За­ми­на­ле во ох­рид­ска­та бол­ни­ца Све­ти Ераз­мо. Иа­ко оваа бол­ни­ца не рас­по­ла­га со со­од­ве­тен пер­со­нал за ва­ков вид на па­ци­ен­ти, тие, се­пак, им из­лег­ле во прес­рет и ги при­ми­ле во бол­ни­ца­та. Та­му Јо­ван бил
смес­тен два ме­се­ци. Сос­тој­ба­та пак му се вло­ши­ла и мо­ра­ле да се вра­тат на ин­тен­зив­но­то од­де­ле­ние на Дет­ска­та кли­ни­ка бид­јќи де­те­то не мо­же­ло да ди­ше.
По ше­та­ње­то од кли­на­ка до кли­ни­ка, Ко­лов­ски де­те­то си го зе­ле до­ма и от­поч­на­ле са­ми да го ле­ку­ва­ат со те­ра­пи­ја­та што им ја пре­пи­ша­ле во
Љуб­ља­на. Ре­дов­но со меј­ло­ви кон­так­ти­ра­ат со док­тор­ка­та Мир­ја­на Пер­ко­виќ.

"Не зна­е­ме ве­ќе што да пра­ви­ме. Фи­нан­си­ски не сме моќ­ни да го од­не­се­ме на­ши­от син са­ми во стран­ство. Ни ос­та­ну­ва са­мо јав­но да упа­ти­ме апел до си­те над­леж­ни ин­сти­ту­ции во др­жа­ва­ва да се за­ин­те­ре­си­ра­ат за овој слу­чај, да по­мог­нат на­ши­от Јов­че да до­бие со­од­ветн ле­кар­ски трет­ман и да му да­дат шан­са за жи­вот", ве­лат очај­ни­те ро­ди­те­ли.
П.А.Ла­за­ро­ва

Ма­ли­от Јо­ван ре­а­ги­ра на драз­би

Ро­ди­те­ли­те твр­дат де­ка сос­тој­ба­та на Јов­че се по­доб­ру­ва. Ус­пе­а­ле не­го­ва­та те­лес­на те­жи­на да ја по­ка­чат од 17 ки­лог­ра­ми ко­га имал ко­га го отуш­ти­ле од бол­ни­ца на 25. Тој ре­а­ги­ра на од­ре­де­ни драз­би, ду­ри и ко­га ро­ди­те­ли­те му рас­ка­жу­ва­ат случ­ки што за­ед­но ги до­жи­ве­а­ле ко­га бил зда­ра­во де­те, од­вре­ме на вре­ме се нас­мев­ну­ва на ше­ги­те што му ги ка­жу­ва не­го­ва­та мај­ка., ра­ни­те по те­ло­то му за­рас­ну­ва­ат, а ре­а­ги­ра и на раз­ни зву­ци.


Го ле­чеа со ле­ко­ви што ве­ќе не се про­из­ве­ду­ва­ат

Мир­ја­на и Ди­мит­ри­ја ве­лат де­ка ма­ли­от Јо­ван го ле­че­ле со се и сеш­то
оти ле­ка­ри­те мно­гу чес­то му ја ме­ну­ва­ле и ди­јаг­но­за­та и ле­ко­ви­те.

"Ле­ка­ри­те одеа од крај­ност во крај­ност. Не те­раа са­ми да ба­ра­ме и ку­пу­ва­ме ле­ко­ви. Не­кои од нив ве­ќе и не се про­из­ве­ду­ваа, па во очај ги ба­рав­ме на­се­ка­де. Се слу­чи ед­наш да нај­дам лек во ед­на пи­ља­ра. Го ку­пил не­кој чо­век чие де­те би­ло бол­но, а по­тоа се ут­вр­ди­ло де­ка не му е пот­ре­бен та­ков лек. Ко­га им го ка­жав ова на док­то­ри­те во Сло­ве­ни­ја тие се фа­ти­ја за гла­ва".

"Си­те док­то­ри кои го прег­ле­даа Јов­че да­ва­ат раз­лич­ни ди­јаг­но­зи, а сос­тој­ба­та ја ко­мен­ти­ра­ат ка­ко си­ту­а­ци­ја ме­ѓу ко­ма и сон" ве­ли Ди­мит­ри­ја.

БРОЕВИ НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ДОНИРА ЗА МАЛИОТ ЈОВАН КОЛОВСКИ - Само од Космофон: 075-143-401; Само од ВИП: 077-143-402

Izvor: vest.com.mk
Monija
Monija
************
************

Female Broj postova : 5717
Age : 44
Location : Croatia, Osijek
Points : 2504

http://www.tose.bloger.hr/

[Vrh] Go down

Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! Empty Re: Pomozimo malom Jovanu Kolovskom!

Postaj by Ljubena 5/11/2009, 10:58 pm

POMOZIMO MALENOM JOVANU KOLOVSKOM

DRŽAVA I DOKTORI DIGLI RUKE OD DEVETOGODIŠNJEG DJEČAKA U KOMI,REKLI SU NAM-PUSTITE GA DA UMRE

ŽIRO RAČUN NA KOJI SE MOGU SLATI SREDSTVA ZA JOVANA KOLOVSKOG
Dimitrija Kolovski,ulica Edvard Kardelj 485 Struga,Stopanska banka-Denarski račun 200001366009767
i devizni račun 200001877047186.

telefoni na koje se može donirati:
Cosmofon 075-143-401
VIP 077-143-402;
T-mobile 070-143-102

Nitko ne zna od čega boluje devetogodišnji Jovan Kolovski iz Struge,koji je već godinu dana u komi,a pola godine ga njeguju njegovi roditelji, sasvim sami,bez liječničkog nadzora, u njihovom domu u naselju Misleševo.
Iako je obitelj Kolovski zdravstveno osigurana,ne samo da kupuju lijekove i sva druga pomagala za njegu pacijenta u komi,već plačaju i fizioterapeuta koji redovno dolazi kako bi održao tonus muskulature čitavog tijela malog Jovana.

Pomozimo malom Jovanu Kolovskom! 10F4151CFE8DB946881C829F5B8B0A91

Dom obitelji Kolovski u Strugi pretvoren je u bolnicu.Mirjana i Dimitrija Kolovski sami se brinu za svog sina Jovana koji je prije godinu dana pao u komu.Lječnici ne znaju od čega dijete točno boluje niti što je točno izazvalo komatozno stanje.Kao beznadežan slučaj,otkako su sve zdravstvene institucije podignule od njega ruke,tvrdeći da za njega nema spasa,dječak je pušten kući bez ikakve liječničke brige.

Liječnik dolazi samo na poziv.Za malog Jovana sada se brinu samo njegovi roditelji u njihovom domu,iako nemaju nikakve veze sa medicinom.
"Ne znamo točno što radimo.Ponekad dijete reagira,možda se budi iz kome,a mi ga možda sa lijekovima ponovno u nju vraćamo"-u očaju nam govore Mirjana i Dimitrija.Sami mu davaju propisanu terapiju,stavljaju mu sondu,suočavaju se sa svim djetetovim krizama koje najčešće završavaju sa dozom jakih sedativa.Nasuprot liječnika koji su tvrdili da za dječaka nema nade,i još odavna mu predviđali smrt jer je pao u rijedak vid kome,Mirjana i Dimitrija su optimisti i vjeruju da za njihovog Jovana ima nade.No u Makedoniji nema centra za komu niti potrebnih specijalista za ove slučajeve,stoga se Jovan mora liječiti u inozemstvu,a Fond za zdravstvo više im ne daje novac. "Iz Dječje klinike su ga pustili kući.jedna nam je doktorica tada rekla da mu naša briga ne dozvoljava da umre.Pustite ga da ispusti dušu kod kuće"-prisjeća se Mirjana teških i neizvjesnih dana provedenih u Dječjoj klinici u Skoplju.

Na licima Mirjane i Dimitrija očitavali su se očaj i potištenost kada su nas dočekali u njihovom domu u naselju Misliševo u Strugi.Jovče je smješten u posebnu sobu sa bolničkom krevetu.U njegovoj dječjoj sobi kojoj se radovao samo dva tjedna još su uvijek otvorena vrata.Igračke su netaknute.Na krevetu stoji malena harmonika,sintisajzer i mikrofon,na kojima je svirao dok je bio zdrav.Jovče je spavao.Prije ulaska smo zamoljeni da stavimo maske i dezinficiramo odjeću.Govore da se na to mora strogo paziti jer je podložan i na najmanju infekciju.Maske i sredstva za dezinfekciju sami kupuju.Iako su zdravstveno osigurani sami kupuju sve lijekove i sve ostalo što je potrebno za njegu djeteta.Plačaju i fizioterapeuta koji redovito masira djete kako bi se održala muskulatura.Odlučili su sve prodati samo kako bi ga spasilia sredstva dobivaju i od donacija humanih ljudi.Oboje su jednoglasni u tom da
je za ovu beznadnu situaciju kriva doktorica Dječje klinike koja nije na vrijeme uspjela dječaku postaviti pravu dijagnozu i prepisati odgovarajuću terapiju.Također ne mogu prihvatiti niti to što im državne institucije na daju novac da se Jovan liječi u inozemstvu i smjesti u odgovarajući koma centar,gdje bi mu se pružala odgovarajuća njega.

Agonija obitelji Kolovski započela je 13. listopada prošle godine kada je dijete iznenada dobilo visoku temperaturu i grčeve,te je kao hitan slučaj od bolnice u Strugi poslano u Dječju kliniku u Skoplje.Tamo mu je dijagnosticiran meningitis,iako rezultati nisu pokazivali prisustvo bakterije ovog tipa bolesti.Takva je bakterija bila izolirana kod pacijentice sa kojom je Jovan bio u sobi.
"Kada je bolnica saznala da je došlo do infekcije,odvojili su djecu"-govori Mirjana.Nakon nekoliko dana Jovanovo se stanje popravilo,pa su mislili da je ozdravio,no ubrzo nakon toga stanje mu se naglo pogoršalo.

"Počeo je šepati na nogu,odjednom je oslabio 4 kg.Nestajale su mu sve sposobnosti.Svakodnevno smo šetali od dječjeg do intenzivnog odjela.Jovče je pao u duboku komu.Odjednom su mu promjenili dijagnozu.Od virusnog do tuberkuloznog meningitisa.Davali su mu brojne lijekove.Nakon tri dana ustanovilo se da niti ova dijagnoza nije točna.Liječnici su nam rekli da uzmemo dijete i pustimo ga da umre.kada smo ih pitali od čega,nisu nam znali odgovoriti"-objašnjava majka Mirjana,i naglašava da je jedinstvenu moralnu podršku dobivala od liječnice Sofijanove i ravnatelja bolnice Ace Kostovskog.Kada su vidjeli da djetetu nema spasa,na njihov su zahtjev sa liječničkom pratnjom Jovčeta odveli u Ljubljanu.Nakon brojnih ispitivanja utvrđeno je da mu je u Skoplju pružana pogrešna terapija koja je izazvala nove grčeve.Započelo se sa novom terapijom.Jovčeta su stavili u umjetnu komu.
"Niti zamo mu nije utvrđena prava dijagnoza.Posumnjali su u "porfiriju",rijetku bolest"-govori Dimitrija.
Kada se nakon tri mjeseca stanje dječaka poboljšalo,roditelji su djete ponovo vratili u Skoplje jer Fond više nije htio plačati troškove lječenja,i smjestili ga na intenzivni odjel Dječje klinike jer je dječak trebao primati terapiju.
"Nakon dva mjeseca rekli su nam da moramo napustiti kliniku jer bi trebalo početi sa fizikalnom terapijom"-sa uzdahom se prisjeća Mirjana.

Otišli su u ohridsku bolnicu Sveti Erazmo.Iako ova bolnica ne raspolaže odgovarajučim osobljem za ove slučajeve,ipak im je izašla u susret i primila ih.Jovan je tamo bio smješten 2 mjeseca.Stanje mu se pogoršalo i morali su ga vratiti na intenzivan odjel Dječje klinike jer nije mogao disati.Nakon šetanja s klinike na kliniku,Kolovski su djete doveli kući i započeli ga sami liječiti trapijom propisanom u Ljubljani.Redovito sa mailovima kontaktiraju sa dr Mirjanom Perković.

"Više ne znamo što nam je činiti.Financijski nismo u stanju da sami djete odvedemo u inozemstvo.Preostaje nam samo da javno uputimo apel svim nadležnim institucijama u državi ,da se zainteresiraju za ovaj slučaj,i pomognu našem Jovčetu da dobije odgovarajući medicinski tretman i da mu se pruži šansa za život"-govore očajni roditelji.

Mali Jovan reagira na podražaje

Roditelji tvrde da se Jovanovo stanje ne poboljšava.Uspjeli su pojačati njegovu tjelesnu težinu,sa 17 kg koliko je imao kada su ga otpustili iz bolnice na 25.Reagira na određene podražaje,kada mu roditelji govore o događajima iz djetinjstva ,a sa vremena na vrijeme se nasmije na neke šale koje mu govori majka.Zarastaju mu rane na tijelu a reagira i na razne zvukove.


Liječili ga lijekovima koji se više ne proizvode

Mirjana i Dimitrija govore da su malog Jovana liječili sa svime i svačime,kao i da su mu često mjenjali dijagnozu i lijekove.
"Doktori su išli iz krajnosti u krajnost.Tjerali su nas da sami tražimo i kupujemo lijekove.Neki od njih se više niti ne proizvode,no u očaju smo ih svagdje tražili.Jednom se desilo da sam našao lijek u jednoj maloj trgovini.Kupio ga je čovjek čije je dijete bilo bolesno a tada se utvrdilo da mu taj lijek nije potreban.Kada sam to pričao doktorima u Sloveniji,hvatali su se za glavu".

"Svi doktori koji su pregledavali Jovčeta davali su različite dijagnoze a njegovo stanje su komentirali kao situaciju između kome i sna"-govori Dimitrija.

telefoni na koje se može donirati:
Cosmofon 075-143-401
VIP 077-143-402;
T-mobile 070-143-102
Ljubena
Ljubena
***********
***********

Female Broj postova : 1726
Age : 44
Location : Croatia
Points : 2259

[Vrh] Go down

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.